ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ _4_63.pdf|ได้ที่นี่}}

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563


ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตราสังกัดงานบริหารทั่วไป คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา และสังกัดศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ดังนี้

 1. เพศชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามข้อบังคับฉบับนี้
 6. ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษอย่างร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
 7. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติในหน่วยงานของรัฐ
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 10. ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 11. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 12. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 13. ไม่เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม


2. คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุ
  • มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุเป็นอย่างดี อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถประสานงานกับบุคคล /หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
  • มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น อดทน และเสียสละ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรม ที่เกี่ยวข้องกับ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ e-mail เป็นอย่างดี
  • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
  • ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
  • ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
  • จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานแล้ว
  • วางแผนการทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ
  • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
  • ให้รายละเอียดข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสังกัดศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี เคมีประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม และงานบริการวิชาการแก่สังคมด้านวิทยาศาสตร์
  • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถประสานงานกับบุคคล /หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ดี
  • มีความรู้ความสามารถในเรื่อง STEM และการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี
  • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรักองค์กร
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • การดำเนินกิจกรรม และจัดทำเอกสารตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนัดหมายประชุม การเขียนโครงการเพื่อทำกิจกรรมย่อยต่างๆ การเขียนรายงานการประชุม การจัดเตรียมเอกสารในการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดการเอกสารเบิกจ่ายของกิจกรรมในโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ การประเมินโครงการ
  • จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการทำงานในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
  • การจัดค่ายบริการวิชาการแก่โรงเรียน ครู และนักเรียน
  • ประสานงานรวมกับหน่วยงาน ภายนอก ในการจัดบริการวิชาการแก่สังคม
  • ศึกษาชุมชนที่ชัดเจนในการบริการวิชาการแก่สังคม
  • รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นอย่างสม่ำเสมอ และรายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด
  • ปฏิบัติงานหน้าที่ในการประสานงานต่างๆทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยพัฒนา และบริการวิชาการ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


3. อัตราเงินเดือน

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท
 2. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 3. อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมค่าประสบการณ์


4. สิทธิและสวัสดิการ

 1. สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 2. สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2562
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. กองทุนประกันสังคม
 5. สวัสดิการอื่นๆ ที่สถาบันฯจัดให้กับผู้ปฏิบัติงาน5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
 8. ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 9. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาในหลักฐานที่ทำสำเนาทุกฉบับ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัครและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6. การสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ โดยเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ

 1. สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึง


งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
906 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210


7. การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอนวันที่
1. การรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
29 สิงหาคม 2563 - 21 กันยายน 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซร์สถาบันฯwww.cgi.ac.th 28 กันยายน 2563


9. สอบถามรายละเอียด

 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2554 1900 ต่อ 2149 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) santisuk@cgi.ac.th
 2. ตรวจสอบแผนที่ที่ตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จากเว็บไซต์ www.cgi.ac.th
 3. รถโดยสารประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555, 29, 52, 59, 356CALENDAR
August 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31