Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

news:announcements:2020_announcements [2020/06/02 12:25]
somsaktan
news:announcements:2020_announcements [2020/06/30 12:32] (current)
somsaktan [Announcements 2020]
Line 1: Line 1:
 ====== Announcements 2020 ====== ====== Announcements 2020 ======
 +   * [[/news/announcements/2020_announcements/2020_06_30_jobopportunities-1|ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนิติกร]]
    * [[/news/announcements/2020_announcements/2020_06_01_acceptance|ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)]]    * [[/news/announcements/2020_announcements/2020_06_01_acceptance|ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)]]
    * [[/news/announcements/2020_announcements/2020_05_22_jobopportunities|ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563]]    * [[/news/announcements/2020_announcements/2020_05_22_jobopportunities|ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563]]