Command disabled: resendpwd
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว นั้น
สถาบัน จึงขอประกาศผลการพิจารณา ดังนี้ anoucement_1-60-the_qualifiers.pdf

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนา และบริการวิชาการ : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1

ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1
สำรอง
นางสาวปาริชาติ บุญเต็ม
นายนครรัฐ อ่องพิมาย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1
สำรอง
นางสาวศลิษา พิมมะสอน
-


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีชีวภาพ : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1
สำรอง
นางสาวสกุณา วันเอเลาะ
-


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ : 2 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1
อันดับ 2
สำรอง
นางสาวณัฏณิชา ไชยทองศรี
นายณัฐพล พ่อค้าช้าง
นางสาวศรารัตน์ ทานะมัย


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิจัยพัฒนา และบริการวิชาการ : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1

ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1
สำรอง
นางกรรณิกา สุวรรณภา
-


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1
สำรอง
นางสาวศรัญญา ธงศิลา
-


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี : 2 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1
อันดับ 2
นางสาวฐิติมาพร เปรมพงศ์
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1
สำรอง
นายจตุรวิธ ดีอุดม
-


ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1
สำรอง
นายประยูรศักดิ์ เทียนศิริ
-


อนึ่ง สำหรับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี นั้น คณะกรรมการจะพิจารณาประเมินคุณสมบัติ และประสบการณ์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากนั้นสถาบันฯ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลการสอบคัดเลือกตามกระบวนการทดสอบของสถาบันฯ ต่อไป

การนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก อันดับ 1 รายงานตัวเพื่อยืนยันการปฏิบัติงานในวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 หรือหากมีข้อขัดข้องประการใดโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคล ส่วนบริหารทั่วไป สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หมายเลข 0-2554 1900 ต่อ 2112


ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
รักษาการรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
รักษาการอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

CALENDAR
December 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31