แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาสถาบันในระยะ 5 ปี และถ่ายทอดการปฏิบัติสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันสู่การปฏิบัติจริง และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบวงเงินสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ภายใต้เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ดังนี้


ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.1 โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 215,060,500.00 7,179,100 12,096,100 91,171,200 104,614,100
1.1.2 กิจกรรมทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ 55,500,000.00 13,514,500 41,985,500 - -
1.1.3 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 36,705,400.00 11,011,600 7,341,100 11,011,600 7,341,100
1.1.4 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 197,000.00 59,100 39,400 59,100 39,400
1.2 โครงการให้บริการวิชาการ
1.2.1 กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม 3,470,000.00 1,041,000 694,000 1,041,000 694,000
1.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3.1 กิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 85,425,000.00 4,800,000 72,625,000 4,800,000 3,200,000
รวมทั้งสิ้น 396,357,900.00 37,605,300 134,781,100 108,082,900 115,888,600
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาสถาบันในระยะ 5 ปี และถ่ายทอดการปฏิบัติสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันสู่การปฏิบัติจริง และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบวงเงินสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ภายใต้เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ดังนี้


ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.1 โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,382,700.00 22,892,000 12,432,600 32,471,000 42,587,100
1.1.2 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 44,753,800.00 14,769,000 9,846,200 9,846,200 10,292,400
1.1.3 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 197,000.00 64,000 43,000 43,500 46,500
1.2 โครงการให้บริการวิชาการ 3,470,000.00 1,160,000 782,000 790,000 738,000
1.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3.1 กิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 74,772,600.00 32,506,400 35,066,400 3,520,100 3,679,700
2. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
2.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 5,000,000.00 1,650,000 1,100,000 1,100,000 1,150,000
รวมทั้งสิ้น 238,576,100.00 73,041,400 59,270,200 47,770,800 59,493,700