แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาสถาบันในระยะ 5 ปี และถ่ายทอดการปฏิบัติสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันสู่การปฏิบัติจริง และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบวงเงินสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ภายใต้เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ดังนี้


ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.1 โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,382,700.00 22,892,000 12,432,600 32,471,000 42,587,100
1.1.2 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 44,753,800.00 14,769,000 9,846,200 9,846,200 10,292,400
1.1.3 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 197,000.00 64,000 43,000 43,500 46,500
1.2 โครงการให้บริการวิชาการ 3,470,000.00 1,160,000 782,000 790,000 738,000
1.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3.1 กิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 74,772,600.00 32,506,400 35,066,400 3,520,100 3,679,700
2. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
2.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 5,000,000.00 1,650,000 1,100,000 1,100,000 1,150,000
รวมทั้งสิ้น 238,576,100.00 73,041,400 59,270,200 47,770,800 59,493,700