Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:annual_budget [2019/03/15 07:12]
somsaktan
oit:annual_budget [2019/03/20 10:30] (current)
panidaf
Line 1: Line 1:
-====== แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ======+====== แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ====== 
 +|<90%|100%:middle|>| 
 +|สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาสถาบันในระยะ 5 ปี และถ่ายทอดการปฏิบัติสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันสู่การปฏิบัติจริง และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบวงเงินสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ภายใต้เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ดังนี้| 
 +\\ 
 +|<90%|5% 40% 15% 10% 10% 10% 10%|20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle|>| 
 +|  **ที่**  |  **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**  |  **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)**  |  **ไตรมาสที่ 1**  |  **ไตรมาสที่ 2**  |  **ไตรมาสที่ 3**  |  **ไตรมาสที่ 4**| 
 +|  **1.**  |**แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม**  | 
 +|  1.1  |โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | | 
 +|  |1.1.1  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  |  110,382,700.00  |  22,892,000  |  12,432,600  |  32,471,000  |  42,587,100  | 
 +|  |1.1.2  กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  |  44,753,800.00  |   14,769,000  |  9,846,200  |  9,846,200  |  10,292,400  | 
 +|  |1.1.3  กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  |  197,000.00  |  64,000  |  43,000  |  43,500  |  46,500  |  
 +|  1.2  |โครงการให้บริการวิชาการ  |  3,470,000.00  |  1,160,000  |  782,000  |  790,000  |  738,000  | 
 +|  1.3  |โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | | 
 +|  |1.3.1 กิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  |  74,772,600.00  |  32,506,400  |  35,066,400  |  3,520,100  |  3,679,700  |   
 +|  **2.**  |**แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม**  | | 
 +|  2.1  |โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  |  5,000,000.00  |  1,650,000  |  1,100,000  |  1,100,000  |  1,150,000  | 
 +|    |  **รวมทั้งสิ้น**  |  **238,576,100.00**  |  **73,041,400**  |  **59,270,200**  |  **47,770,800**  |  **59,493,700**|