This is an old revision of the document!


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาสถาบันในระยะ 5 ปี และถ่ายทอดการปฏิบัติสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันสู่การปฏิบัติจริง และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบวงเงินสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ภายใต้เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ดังนี้


ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.1 โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,382,700.00
1.1.2 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 44,753,800.00
1.1.3 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 197,000.00
1.2 โครงการให้บริการวิชาการ 3,470,000.00
1.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,470,000.00
1.3.1 กิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 74,772,600.00
2. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
2.1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 5,000,000.00
รวมทั้งสิ้น 238,576,100.00 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4