Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:annual_budget [2019/03/20 10:30]
panidaf
oit:annual_budget [2020/05/12 10:47] (current)
chutimak
Line 1: Line 1:
 +====== แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ======
 +|<90%|100%:middle|>|
 +|สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาสถาบันในระยะ 5 ปี และถ่ายทอดการปฏิบัติสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันสู่การปฏิบัติจริง และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบวงเงินสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ภายใต้เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ดังนี้|
 +\\
 +|<90%|5% 40% 15% 10% 10% 10% 10%|20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle|>|
 +|  **ที่**  |  **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**  |  **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)**  |  **ไตรมาสที่ 1**  |  **ไตรมาสที่ 2**  |  **ไตรมาสที่ 3**  |  **ไตรมาสที่ 4**  |
 +|  **1.**  |**แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม**  |
 +|  1.1  |โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | |
 +|  |1.1.1  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  |  215,060,500.00  |  7,179,100  |  12,096,100  |  91,171,200  |  104,614,100  |
 +|  |1.1.2  กิจกรรมทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ  |  55,500,000.00  |   13,514,500  |  41,985,500  |  -  |  -  |
 +|  |1.1.3  กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  |  36,705,400.00  |   11,011,600  |  7,341,100  |  11,011,600  |  7,341,100  |
 +|  |1.1.4  กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  |  197,000.00  |  59,100  |  39,400  |  59,100  |  39,400  | 
 +|  1.2  |โครงการให้บริการวิชาการ  | |
 +|  |1.2.1 กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม  |  3,470,000.00  |  1,041,000  |  694,000  |  1,041,000  |  694,000  |  
 +|  1.3  |โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | |
 +|  |1.3.1 กิจกรรมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  |  85,425,000.00  |  4,800,000  |  72,625,000  |  4,800,000  |  3,200,000  |  
 +|    |  **รวมทั้งสิ้น**  |  **396,357,900.00**  |  **37,605,300**  |  **134,781,100**  |  **108,082,900**  |  **115,888,600**|
 +\\
 +\\
 +\\
 ====== แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ====== ====== แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ======
 |<90%|100%:middle|>| |<90%|100%:middle|>|
Line 4: Line 24:
 \\ \\
 |<90%|5% 40% 15% 10% 10% 10% 10%|20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle|>| |<90%|5% 40% 15% 10% 10% 10% 10%|20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle|>|
-|  **ที่**  |  **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**  |  **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)**  |  **ไตรมาสที่ 1**  |  **ไตรมาสที่ 2**  |  **ไตรมาสที่ 3**  |  **ไตรมาสที่ 4**|+|  **ที่**  |  **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**  |  **งบประมาณที่ได้รับ (บาท)**  |  **ไตรมาสที่ 1**  |  **ไตรมาสที่ 2**  |  **ไตรมาสที่ 3**  |  **ไตรมาสที่ 4**  |
 |  **1.**  |**แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม**  | |  **1.**  |**แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม**  |
 |  1.1  |โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | | |  1.1  |โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | |