Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:annual_budget_monitoring_report [2019/03/15 07:13]
somsaktan
oit:annual_budget_monitoring_report [2019/03/20 12:15] (current)
panidaf [สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561]
Line 1: Line 1:
 ====== รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ====== ====== รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ======
 +===== สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 =====
 +^  ปีงบประมาณ  ^  รอบระยะเวลาปีงบประมาณ  ^  รายงานผลการเบิกจ่าย  ^
 +|  พ.ศ. 2561  |สิ้นสุด 30 กันยายน 2561|{{:oit:annual_budget_monitoring_report:รายงานการใช้จ่าย_ก.ย._61.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ}}|
 +
 +