This is an old revision of the document!


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ รอบระยะเวลาปีงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่าย
พ.ศ. 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ไตรมาสที่ 1)รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ