แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 ไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ปรับกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินการในบางส่วน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการประเมินหลังการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มุ่งหวังจะให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันมีคุณลักษณะ CRA QUALITY และบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันและของราชวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัยแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 ไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ปรับกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินการในบางส่วน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการประเมินหลังการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มุ่งหวังจะให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันมีคุณลักษณะ CRA QUALITY และบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันและของราชวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัยแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 5