Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:annual_operational_plan [2019/03/26 15:33]
panidaf
oit:annual_operational_plan [2019/03/26 15:33] (current)
panidaf
Line 3: Line 3:
 ^ประเด็นยุทธศาสตร์ที่^ยุทธศาสตร์^แผนปฏิบัติการ^ ^ประเด็นยุทธศาสตร์ที่^ยุทธศาสตร์^แผนปฏิบัติการ^
 |  ยุทธศาสตร์ที่ 1  |พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ|{{:oit:annual_operational_plan:strategic-2.pdf|แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 1}}| |  ยุทธศาสตร์ที่ 1  |พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ|{{:oit:annual_operational_plan:strategic-2.pdf|แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 1}}|
-|  ยุทธศาสตร์ที่ 2  |การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย|{{:oit:annual_operational_plan:strategic-3.pdf|}}| +|  ยุทธศาสตร์ที่ 2  |การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย|{{:oit:annual_operational_plan:strategic-3.pdf|แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 2}}| 
-|  ยุทธศาสตร์ที่ 3  |การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ|{{:oit:annual_operational_plan:strategic-4.pdf|}}| +|  ยุทธศาสตร์ที่ 3  |การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ|{{:oit:annual_operational_plan:strategic-4.pdf|แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 3}}| 
-|  ยุทธศาสตร์ที่ 4  |พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี|{{:oit:annual_operational_plan:strategic-1.pdf|}}| +|  ยุทธศาสตร์ที่ 4  |พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี|{{:oit:annual_operational_plan:strategic-1.pdf|แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 4}}| 
-|  ยุทธศาสตร์ที่ 5  |สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ|{{:oit:annual_operational_plan:strategic-5.pdf|}}|+|  ยุทธศาสตร์ที่ 5  |สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ|{{:oit:annual_operational_plan:strategic-5.pdf|แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 5}}|