รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลงานในรอบปีที่แสดงถึงความตั้งใจและความพยายามของทุกฝ่ายที่ผลักดันให้ภาระงานมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” Producing leaders in Science and Technology โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (2) พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ (3) การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย (4) การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (5) สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ดังนี้
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์


สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการตามพระปณิธานโดยยึดหลักการในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนมาและสามารถปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งในสังคมต่างวัฒนธรรม และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันฯ เติบโตอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยนำ

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

17-1.jpg
11-1.jpg
ในปีงบประมาณ 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 จากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561นางสาวภรณ์กนกส์ พงษ์ภมร สาขาเคมีชีวภาพ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาควิจัยดีเด่น ชื่อผลงาน “Isolation of secondary metabolites from Lycopodium clavatum and semi-synthesis of their derivatives” ในงานประชุมวิชาการประจำปี RGJ-Ph.D Congress 19 “Innovation Challenges Toward Thailand 4.0” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

การให้บริการทางวิชาการ

ASCIIASCIIASCII


สถาบันให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการเป็นในรูปแบบการให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน