รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลงานในรอบปีที่แสดงถึงความตั้งใจและความพยายามของทุกฝ่ายที่ผลักดันให้ภาระงานมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” Producing leaders in Science and Technology โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ (2) การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย (3) การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (5) สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ดังนี้
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556-2561 จำนวน 71 คน ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการดังกล่าว


53836.jpgASCII53837.jpg


53838.jpg


อาจารย์ของสถาบันฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ อาจารย์ประจำสาขาเคมีชีวภาพ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา เคมีอินทรีย์ (รหัส 0131) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนางพนิดา ฟังธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีด้วย


ASCII

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปี พ.ศ. 2562 สถาบันได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประเมินจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สิทธิบัตร และการนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างปี พ.ศ.2550-2556 ทำให้ได้ทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 408 หน่วยงาน จาก 25 สถาบันการศึกษา สรุปผลการประเมิน สถาบันมีค่า TRF Index ดังนี้


ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ดร.จำเรียง ธรรมธร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เคมี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี


ASCII
ASCII
ASCII


ดร.นพพร ทัศนา ดร.ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ และดร.สถาปนวัฒน์ สิทธิหาญ ได้รับรางวัล lectureship awards จากการประชุม the 13th International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA-13) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประเทศไทย
ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

นางสาวปวิตรา เลาหไพศาล ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย ชื่อ Development of New Methodology to Synthesize 3-Hydroxyfluorene and 4-Azafluorene Derivatives ในการประชุมวิชาการ The 9th Junior International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry In Asia (Junior ICCEOCA-9) ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี นางสาวจุไรภรณ์ วิเศษเสาวภาคย์ ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดการเสนอผลงานวิจัยดีเด่นชื่อ CHRONIC ARSENIC TREATMENT INDUCES TAU PHOSPHORYLATION IN DIFFERENTIATED HUMAN NEUROBLASTOMASH-SY5Y CELLS ในการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง 2 ด้านของสารเคมี (Two Faces of Chemicals) ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯนายวีระกิตติ์ วนิชวิทย์ ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทผลงานวิจัยดีเด่น ชื่อ THE ROLES OF ENDORIBONUCLEASE-LIKE GENES RESPONSE TO ANTIBIOTIC RESISTANCE IN Stenotrophomonas maltophilia ในการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง 2 ด้านของสารเคมี (Two Faces of Chemicals) ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

การให้บริการทางวิชาการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และให้บริการแก่สังคมในสาขาที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ ในลักษณะของความร่วมมือแบบเครือข่ายภายใต้กิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ อาทิ เช่น โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ศึกษา “Science Education” โครงการ “ความรู้ดี ๆ จากพี่สู่น้อง ” โครงการความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย โครงการจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น

โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ศึกษา “Science Education”- STEM ในหัวข้อ Creative AI and Go

ประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “The 1st Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia”
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์


สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการตามพระปณิธานโดยยึดหลักการในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนมาและสามารถปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งในสังคมต่างวัฒนธรรม และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันฯ เติบโตอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยนำ

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

17-1.jpg
11-1.jpg
ในปีงบประมาณ 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 จากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561นางสาวภรณ์กนกส์ พงษ์ภมร สาขาเคมีชีวภาพ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาควิจัยดีเด่น ชื่อผลงาน “Isolation of secondary metabolites from Lycopodium clavatum and semi-synthesis of their derivatives” ในงานประชุมวิชาการประจำปี RGJ-Ph.D Congress 19 “Innovation Challenges Toward Thailand 4.0” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

การให้บริการทางวิชาการ

ASCIIASCIIASCII


สถาบันให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการเป็นในรูปแบบการให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน