ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยสามารถแจ้งดำเนินการผ่านทางเว็บไซค์ของสถาบันฯ และสถาบันฯ ได้จัดทำทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ พร้อมรายงานผลของการแก้ไขปัญหา จากนั้นได้สรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์


ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ไม่มีเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์