Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:annual_statistic_report_of_corruption_complaints [2019/03/15 07:15]
somsaktan created
oit:annual_statistic_report_of_corruption_complaints [2019/03/25 14:33] (current)
panidaf [ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์]
Line 1: Line 1:
 ====== ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ====== ====== ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ======
 +|<90%|100%:middle|>|
 +|สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยสามารถแจ้งดำเนินการผ่านทางเว็บไซค์ของสถาบันฯ และสถาบันฯ ได้จัดทำทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ พร้อมรายงานผลของการแก้ไขปัญหา จากนั้นได้สรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี|
  
 +===== ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ =====
 +{{:oit:annual_statistic_report_of_corruption_complaints:ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์.pdf|ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์}}
 +\\
 +\\
 +\\
 +|<50%|100%:middle|>|
 +|  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ไม่มีเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์  |