รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณในรอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ รอบระเวลา 6 เดือน รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2563 จำแนกตามโครงการ
พ.ศ. 2563 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2563 จำแนกตามโครงการ
พ.ศ. 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2562 จำแนกตามผลผลิต
พ.ศ. 2562 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2562 จำแนกตามผลผลิต
พ.ศ. 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2561 จำแนกตามผลผลิต