Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:budget_usage_progress_report [2019/03/15 07:12]
somsaktan
oit:budget_usage_progress_report [2019/03/21 08:26] (current)
chutimak [สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณในรอบ 6 เดือน]
Line 1: Line 1:
 ====== รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ====== ====== รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ======
 +===== สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณในรอบ 6 เดือน =====
 +^  ปีงบประมาณ  ^  รอบระเวลา 6 เดือน  ^  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต  ^
 +|  พ.ศ. 2562  |  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_21_มี.ค.62.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2562 จำแนกตามผลผลิต}}|
 +|  พ.ศ. 2561  |  สิ้นสุด 30 กันยายน 2561  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_ก.ย.61.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2561 จำแนกตามผลผลิต}}|
 +
 +
 +