Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:budget_usage_progress_report [2019/03/20 12:12]
panidaf [สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562]
oit:budget_usage_progress_report [2019/03/21 08:26] (current)
chutimak [สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณในรอบ 6 เดือน]
Line 2: Line 2:
 ===== สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณในรอบ 6 เดือน ===== ===== สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณในรอบ 6 เดือน =====
 ^  ปีงบประมาณ  ^  รอบระเวลา 6 เดือน  ^  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต  ^ ^  ปีงบประมาณ  ^  รอบระเวลา 6 เดือน  ^  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต  ^
-|  พ.ศ. 2562  |  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_ก..61.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2562 จำแนกตามผลผลิต}}|+|  พ.ศ. 2562  |  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_21_มี..62.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2562 จำแนกตามผลผลิต}}|
 |  พ.ศ. 2561  |  สิ้นสุด 30 กันยายน 2561  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_ก.ย.61.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2561 จำแนกตามผลผลิต}}| |  พ.ศ. 2561  |  สิ้นสุด 30 กันยายน 2561  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_ก.ย.61.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2561 จำแนกตามผลผลิต}}|