Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:budget_usage_progress_report [2020/05/12 11:12]
chutimak [สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณในรอบ 6 เดือน]
oit:budget_usage_progress_report [2020/05/12 11:36] (current)
chutimak [สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณในรอบ 6 เดือน]
Line 1: Line 1:
 ====== รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ====== ====== รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ======
 ===== สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณในรอบ 6 เดือน ===== ===== สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณในรอบ 6 เดือน =====
-^  ปีงบประมาณ  ^  รอบระเวลา 6 เดือน  ^  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต  ^ +^  ปีงบประมาณ  ^  รอบระเวลา 6 เดือน  ^  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ^ 
-|  พ.ศ. 2563  |  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_21_มี.ค.62.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2563 จำแนกตามผลผลิต}}|+|  พ.ศ. 2563  |  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_31_มี.ค.63.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2563 จำแนกตามโครงการ}}|
 |  พ.ศ. 2562  |  สิ้นสุด 30 กันยายน 2562  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_30_ก.ย.62.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2562 จำแนกตามผลผลิต}}| |  พ.ศ. 2562  |  สิ้นสุด 30 กันยายน 2562  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_30_ก.ย.62.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2562 จำแนกตามผลผลิต}}|
 |  พ.ศ. 2562  |  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_31_มี.ค.62.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2562 จำแนกตามผลผลิต}}| |  พ.ศ. 2562  |  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_31_มี.ค.62.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2562 จำแนกตามผลผลิต}}|
 |  พ.ศ. 2561  |  สิ้นสุด 30 กันยายน 2561  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_ก.ย.61.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2561 จำแนกตามผลผลิต}}| |  พ.ศ. 2561  |  สิ้นสุด 30 กันยายน 2561  |{{:oit:budget_usage_progress_report:รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย_ก.ย.61.pdf|รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2561 จำแนกตามผลผลิต}}|
- 
-