การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประกาศค่านิยมองค์กรเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้บุคลากรของทุกส่วนงานได้ยึดถือและปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

  • C – Commitment มุ่งมั่น พากเพียร ไม่เลือกงาน
  • H – Honesty ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
  • U – Unity สามัคคี มีวินัย เปิดใจกว้าง
  • L – Loyalty มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน
  • A – Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้
  • B – Benevolence เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ
  • H – Happiness นำพาความสุข พอเพียง พอใจ
  • O – Opportunity แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง
  • R – Research Excellence and Innovation สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
  • N – Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเป็นเลิศสู่ระดับสากล


สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ที่ กิจกรรม แนวทางการดำเนินการ การดำเนินงาน
1 กิจกรรมวิทย์จิตอาสา การนำค่านิยมบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้ ( A– Altruism) จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบางเขน (ไว้ท์สาลีอนุสรณ์)
2 กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมในการแสดงถึงความกตัญญู กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติและทำกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมในการแสดงถึงความกตัญญู จัดกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสงกรานต์