แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยในประกาศได้กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนระดับส่วนงาน พร้อมกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด และกำหนดขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้


รายการข้อมูลอ้างอิง
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์o29-announce-cra.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์o29-cra.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนระดับส่วนงานo29-cgi.pdf


Flow กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

|