การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยได้นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการในงานทุกๆด้าน เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่สถาบันฯ จะเกิดความเสียหายให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายในทุกด้านของสถาบันฯ เป็นสำคัญ สถาบันฯ ได้กำหนดกรอบประเด็นความเสี่ยงไว้ 3 ด้าน ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
2) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
3) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
สถาบันฯ ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาโอกาสเกิดปัจจัยเสี่ยง 5 ระดับ และเกณฑ์การประเมินความเสียหายหรือผลกระทบ ซึ่งจะประเมินเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ ตามเกณฑ์ใน ข้อ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) พร้อมพิจารณามาตรการที่จะจัดการความเสี่ยงใน 4 วิธี คือ การหยุดความเสี่ยง (Terminate) การควบคุมความเสี่ยง (Treat) การยอมรับความเสี่ยง (Take) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563

M2M2

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561