Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:corruption_risk_assessment [2019/04/26 05:07]
panidaf [การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561]
oit:corruption_risk_assessment [2020/05/26 08:23] (current)
panidaf [การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563]
Line 1: Line 1:
 ====== การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ====== ====== การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ======
 +===== การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 =====  
 +|< 70%|100%|20px 20px 20px|noborder >|
 +|สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยได้นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการในงานทุกๆด้าน เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่สถาบันฯ จะเกิดความเสียหายให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายในทุกด้านของสถาบันฯ เป็นสำคัญ สถาบันฯ ได้กำหนดกรอบประเด็นความเสี่ยงไว้ 3 ด้าน ดังนี้|
 +|1)    ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน| 
 +|2) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร|
 +|3) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก|
 +|สถาบันฯ ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาโอกาสเกิดปัจจัยเสี่ยง 5 ระดับ และเกณฑ์การประเมินความเสียหายหรือผลกระทบ ซึ่งจะประเมินเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ ตามเกณฑ์ใน   ข้อ 3  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  พร้อมพิจารณามาตรการที่จะจัดการความเสี่ยงใน 4 วิธี คือ การหยุดความเสี่ยง (Terminate)   การควบคุมความเสี่ยง (Treat)  การยอมรับความเสี่ยง (Take)  และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง|
 +{{  {{:oit:corruption_risk_assessment:o37-risk_assessment63.pdf|แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563}}
 +\\
 +\\
 +{{:oit:corruption_risk_assessment:capture38.png?400x400|M2}}{{:oit:corruption_risk_assessment:capture40.png?400x250|M2}}
 +\\
 +\\
 +\\
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 ===== การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 =====   ===== การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 =====  
 {{:oit:corruption_risk_assessment:evaluate_corruption61.pdf|การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561}} {{:oit:corruption_risk_assessment:evaluate_corruption61.pdf|การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561}}
- 
-