บริการของหน่วยงานในรูปแบบ Online (E-Service)

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มีการให้บริการออนไลน์แก่บุคคลภายนอกใน 2 รูปแบบได่แก่

  • การประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับผู้รับทุนชาวไทย และชาวต่างชาติ และการให้บริการ download ใบสมัครและ เอกสารประกอบการสมัคร
  • การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ และการให้บริการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์


การประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับผู้รับทุนชาวไทย และชาวต่างชาติ และการให้บริการ download ใบสมัครและ เอกสารประกอบการสมัคร

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติใน 3 สาขา ดังนั้นการให้บริการของหน่วยงานแก่บุคคลภายนอกจึงอยู่ในรูปแบบของการรับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในแต่ละปีการศึกษาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาสามารถขอรับบริการออนไลน์ได้ด้วยการดาวน์โหลด ใบสมัครและเอกสารแบบฟอร์มประกอบการสมัครอื่นๆ ได้จาก Website: https://www.cgi.ac.th/admission ซึ่งมีช่องทางการ ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาชาวไทยและต่างชาติ ในช่องทางต่างๆ ดังนี้การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ และการให้บริการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

สถาบันฯ มีพันธกิจหลักประการหนึ่งสำหรับสถาบันการอุดมศึกษา ได้แก่ การให้บริการวิชาการ ดังนั้นสถาบันฯ จึงมีการให้บริการวิชาการในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลายครั้ง และสถาบันฯ ยังมีการให้บริการออนไลน์แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของสถาบันฯ โดยบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารการจัดบริการวิชาการต่างๆ ได้จากหน้า Website ของสถาบันฯ อีกทั้งยังสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ผ่านทางระบบการรับสมัครออนไลน์ได้อีกด้วย

ข่าวสารการประชุมวิชาการ The 23rd Thai Neuroscience Society Conference 2019

tns2019.jpg

ข่าวสารการประชุมวิชาการ The 1st Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia

the1st.jpg

ข่าวสารการประชุมวิชาการ Melatonin an anti-aging agent

melatonin.jpg

บรรยากาศการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ