การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในกิจกรรมการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีผู้บริหารสูงสุดคือ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้นำในการทำกิจกรรม ดังนี้


รายการภาพกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี พ.ศ.25632563
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี พ.ศ.25622562