การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส