การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร : พ.ศ.2562

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "บริหารงานอย่างไร ให้ไร้ทุจริต"

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “บริหารงานอย่างไร ให้ไร้ทุจริต” แก่บุคลากรระดับบริหาร เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยได้รับความกรุณาจากท่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ครั้งนี้