รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดทำรายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในด้านการบริหารทรัพยากรทั้งหมดของสถาบัน รายละเอียดดังนี้
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานประจำปี2561