รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

1. อัตรากำลังของสถาบัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีบุคลากรจำนวน 73 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 5 คน บุคลากรสายวิชาการจำนวน 25 คน และบุคลากรสนับสนุนสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปของสถาบันฯ จำนวน 43 คน นอกจากนี้ มีอาจารย์พิเศษชาวไทย จำนวน 34 คน และอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ จำนวน 16 คน2. การได้มาซึ่งกำลังคน และการทดแทนกำลังคน

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดทำกรอบอัตรากำลังซึ่งเป็นแผนในการรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันฯ โดยใป 2562 สถาบันฯ ได้เปิดรับสมัครบุคลากร และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ามาปฏิบัติในสถาบันฯ ดังนี้


ตำแหน่งแผนการรับจำนวนผู้สมัครผู้มีสิทธิ์สอบผู้ผ่านการคัดเลือก
สายวิชาการ
อาจารย์สาขา ABS 7 อัตรา 10 คน 2 คน 1 คน
อาจารย์สาขา ET 6 อัตรา 2 คน 2 คน ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
อาจารย์สาขา CS 3 อัตรา 4 คน 3 คน 2 คน
นักวิจัย 2 อัตรา 19 คน 6 คน ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
สายสนับสนุน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 11 คน 6 คน 1 คน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ) 1 อัตรา 46 คน 14 คน 1 คน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประสานการเรียนฯ) 1 อัตรา 22 คน 9 คน 1 คน
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาชีพ(งานบัญชี) 1 อัตรา 5 คน 5 คน 1 คน
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 25 คน 10 คน 1 คน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา 57 คน 18 คน 1 คน
นิติกร 1 อัตรา 20 คน 10 คน 1 คน
นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา 29 คน 13 คน 1 คน


สถาบันฯ ได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหากำลังคนที่ขาดแคลน โดยในบางตำแหน่งได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการ เช่น งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานบำรุงรักษาสวน งานป้องกันและกำจัดปลวก หนู แมลง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ลดการสรรหาบุคลากร และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างดี

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

สถาบันฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะ การเสริมสร้างขีดความสามารถในทำงาน สร้างแรงจูงใจ เพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้รับมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง โดยมีจิตใจมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น จนนำไปสู่ความสำเร็จแห่งการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ในปี 2562 สถาบันฯ ได้กำหนดสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการทำงานในด้านต่างๆ ดังนี้


โครงการที่จัดจัดอบรมภายในสถาบันจัดอบรมภายนอก
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สาขา ABS 3 ครั้ง 2 ครั้ง
สาขา ET 4 ครั้ง 8 ครั้ง
สาขา CS 11 ครั้ง 6 ครั้ง


โครงการที่จัดจำนวนผลงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ(ผลงานวิจัยคณาจารย์ 3 สาขา)
สาขา ABS 16 ผลงาน
สาขา ET 1 ผลงาน
สาขา CS 9 ผลงาน


โครงการที่จัดผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการ
โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์


โครงการที่จัดจำนวนครั้งที่เข้าอบรมภายในหรือภายนอกสถาบันฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
งานบริหารทั่วไป 29 ครั้ง
งานส่งเสริมวิชาการ 22 ครั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ 20 ครั้ง
งานสนับสนุนสาขา 11 ครั้ง
ศูนย์วิจัยพัฒนาฯ 4 ครั้ง


โครงการที่จัดจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมวันมาฆบูชา 94 คน
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 70 คน
กิจกรรมวันสงกรานต์ 80 คน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 70 คน
กิจกรรมลอยกระทง 200 คน
กิจกรรมไหว้ครู 80 คน


4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จ การประเมินนี้เป็นวิธีการวัดผลทางการปฎิบัติงานของบุคลากรทั้งในเรื่องความสามารถในการทำงานไปจนถึงศักยภาพที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ สถาบันฯ มีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติตามประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2562 สถาบันฯ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

4.1 บุคลากรที่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

4.2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้สัดส่วนของระดับผลงาน

บุคลากรจะได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือน แตกต่างกันไปตามระดับผลงานโดยมีสัดส่วนของระดับผลงาน ดังนี้5. การธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

บทบาทของผู้บริหารที่จะต้องทำ เพื่อให้บุคลากรที่ดีมีคุณภาพได้อยู่ทำคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรได้นานเท่าที่จะนานได้ เพราะหากไม่รักษาคนดีมีความสามารถเอาไว้ องค์การย่อมจะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองเติบโตไปได้ยาก การธำรงรักษาบุคลากรเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร มิใช่เป็นงานของฝ่ายบุคคลโดยลำพัง การธำรงรักษาบุคลากรจะช่วยให้เกิดการเพิ่มผลผลิตได้ในที่สุด ดังนั้น สถาบันฯ จึงส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรอยู่กับองค์การอย่างมีคุณค่าและมีแผนพัฒนาความก้าวหน้าในงานอาชีพของผู้ซึ่งมีศักยภาพสูง บุคลากรก็จะมีความรักองค์การและรักงานที่ทำ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจทำงานเต็มความสามารถ ผลิตผลงานที่ดีออกมา ฝ่ายบริหารก็จะต้องดูแลให้ความเป็นธรรมและยอมรับในผลงานของผู้ปฏิบัติงานงานดี ซึ่งสถาบันฯ มีวิธีธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนี้