Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:hrm_annual_report [2020/05/22 10:18]
panidaf [3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร]
oit:hrm_annual_report [2020/05/26 09:34] (current)
panidaf [4.2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้]
Line 14: Line 14:
 ^ตำแหน่ง^แผนการรับ^จำนวนผู้สมัคร^ผู้มีสิทธิ์สอบ^ผู้ผ่านการคัดเลือก^ ^ตำแหน่ง^แผนการรับ^จำนวนผู้สมัคร^ผู้มีสิทธิ์สอบ^ผู้ผ่านการคัดเลือก^
 |**สายวิชาการ**  | |**สายวิชาการ**  |
-|  อาจารย์สาขา ABS  |  อัตรา  |  .. คน  |  คน  |    +|  อาจารย์สาขา ABS  |  อัตรา  |  10 คน  |  คน  |  1 คน  
-|  อาจารย์สาขา ET  |  อัตรา  |  .. คน  |  คน  |  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  | +|  อาจารย์สาขา ET  |  อัตรา  |  คน  |  คน  |  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  | 
-|  อาจารย์สาขา CS  |  อัตรา  |  .. คน  |  คน  |    |+|  อาจารย์สาขา CS  |  อัตรา  |  คน  |  คน  |  2 คน  | 
 +|  นักวิจัย  |  2 อัตรา  |  19 คน  |  6 คน  |   ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  |
 |**สายสนับสนุน**  | |**สายสนับสนุน**  |
-|  อาจารย์สาขา ABS  |  .. อัตรา  |  .. คน  |  .. คน  |  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  | +|  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   |  1 อัตรา  |  11 คน  |  6 คน  |  1 คน  | 
-|  อาจารย์สาขา ET  |  .. อัตรา  |  .. คน  |  .. คน  |  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  | + เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ)   |  อัตรา  |  46 คน  |  14 คน  |  1 คน  | 
-|  อาจารย์สาขา CS  |  .. อัตรา  |  .. คน  |  .. คน  |  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  |+|  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประสานการเรียนฯ)   |  1 อัตรา  |  22 คน  |  9 คน  |  1 คน  | 
 +|  เจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาชีพ(งานบัญชี)   |  อัตรา  |  คน  |  คน  |  1 คน  | 
 +|  นักวิชาการศึกษา  |  อัตรา  |  25 คน  |  10 คน  |  1 คน  | 
 +|  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    |  1 อัตรา  |  57 คน  |  18 คน  |  1 คน  | 
 +|  นิติกร   |  1 อัตรา  |  20 คน  |  10 คน  |  1 คน  | 
 +|  นักวิเทศสัมพันธ์   |  1 อัตรา  |  29 คน  |  13 คน  |  1 คน  |
 \\ \\
 |<60%|100%|20px|noborder >| |<60%|100%|20px|noborder >|
Line 31: Line 37:
 ^โครงการที่จัด^จัดอบรมภายในสถาบัน^จัดอบรมภายนอก^ ^โครงการที่จัด^จัดอบรมภายในสถาบัน^จัดอบรมภายนอก^
 |โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  |   |   | |โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  |   |   |
-|  สาขา ABS|  13 ครั้ง  |  ครั้ง  | +|  สาขา ABS|  ครั้ง  |  ครั้ง  | 
-|  สาขา ET|  20 ครั้ง  |  ครั้ง  | +|  สาขา ET|  ครั้ง  |  ครั้ง  | 
-|  สาขา CS|  43 ครั้ง  |  6 ครั้ง  | +|  สาขา CS|  11 ครั้ง  |  6 ครั้ง  | 
-|โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  |   |   | +\\ 
-|  สาขา ABS|  7 ครั้ง  |  - ครั้ง  | +|<50%|50% 25% |middle:middle| >| 
-|  สาขา ET|  1 ครั้ง  |  - ครั้ง  | +^โครงการที่จัด^จำนวนผลงาน^ 
-|  สาขา CS|  13 ครั้ง  |  - ครั้ง  +|โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ(ผลงานวิจัยคณาจารย์ 3 สาขา)  |   |    
-|โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการ  |   |   | +|  สาขา ABS|  16 ผลงาน  |   
-|  สาขา ABS|  .. คน  |    | +|  สาขา ET|  1 ผลงาน  |   
- สาขา ET|  .. คน     | +|  สาขา CS|  9 ผลงาน  |   
- สาขา CS|  .. คน     +\\ 
-|โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  |   |   | +|<50%|50% 25% |middle:middle| >| 
-|  งานบริหารทั่วไป|  .. คน  |  .. คน  | +^โครงการที่จัด^ผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการ^ 
-|  งานส่งเสริมวิชาการ|  .. คน  |  .. คน  | +|โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการ  |   |    
-|  ศูนย์การเรียนรู้|  .. คน  |  .. คน  | +|  สาขาวิทยาศาสตร์เคมี|  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  กิตตะคุปต์  |   
-|  งานสนับสนุนสาขา|  .. คน  |  .. คน  +\\ 
-|โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  |   |   | +|<50%|50% 25% |middle:middle>| 
-|  กิจกรรมวันมาฆบูชา|  .. คน  |  .. คน  | +^โครงการที่จัด^จำนวนครั้งที่เข้าอบรมภายในหรือภายนอกสถาบันฯ^ 
-|  กิจกรรมวันวิสาขบูชา|  .. คน  |  .. คน  | +|โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  |   |    
-|  กิจกรรมวันสงกรานต์|  .. คน  |  .. คน  | +|  งานบริหารทั่วไป|  29 ครั้ง  |   
-|  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา|  .. คน  |  .. คน  | +|  งานส่งเสริมวิชาการ|  22 ครั้ง  
-|  กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี|  .. คน  |  .. คน  | +|  ศูนย์การเรียนรู้|  20 ครั้ง  |    
-|  กิจกรรมไหว้ครู|  .. คน  |  .. คน  |+|  งานสนับสนุนสาขา|  11 ครั้ง  |   
 +|  ศูนย์วิจัยพัฒนาฯ|  4 ครั้ง  |   
 +\\ 
 +|<50%|50% 25% |middle:middle| >| 
 +^โครงการที่จัด^จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม^ 
 +|โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  |   |    
 +|  กิจกรรมวันมาฆบูชา|  94 คน  |   
 +|  กิจกรรมวันวิสาขบูชา|  70 คน  | 
 +|  กิจกรรมวันสงกรานต์|  80 คน  |    
 +|  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา|  70 คน  |   
 +|  กิจกรรมลอยกระทง|  200 คน  |  
 +|  กิจกรรมไหว้ครู|  80 คน  |  
 +\\ 
  
  
Line 71: Line 90:
 |บุคลากรจะได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือน แตกต่างกันไปตามระดับผลงานโดยมีสัดส่วนของระดับผลงาน ดังนี้| |บุคลากรจะได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือน แตกต่างกันไปตามระดับผลงานโดยมีสัดส่วนของระดับผลงาน ดังนี้|
 \\ \\
-|{{:oit:hrm_annual_report:capture34.png?1050x250}}|+|{{:oit:hrm_annual_report:capture32.png?1000x350}}|
 \\ \\
 ===== 5. การธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ===== ===== 5. การธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ =====