หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีแนวนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ โดยกำหนดให้มีกรอบอัตรากำลังที่ต้องการ การได้มาซึ่งกำลังคนที่ต้องการ แนวทางการทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลน แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนที่มีอยู่ และการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตลอดทั้งปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ และแนวทางในการแก้ไขในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้
1. ขั้นตอนการรับสมัคร ขั้นตอนการรับสมัคร
2. ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ขั้นตอนการสรรหา
3. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
4. คู่มือผู้ปฏิบัติงาน คู่มือผู้ปฏิบัติงาน
5. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
6. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน