นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดำเนินการด้านบุคคลเป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชวิทยาลัย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาองค์๋กรควบคู่กับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยผู้บริหารของสถาบันฯ ดำเนินการตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากราชวิทยาลัย แล้วนำมากำหนดเป็นนโยบายของสถาบันฯ ที่มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับคุณธรรมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และความสามัคคี


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชวิทยาลัยo25hrm_policy.pdf