แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

วิสัยทัศน์


“Producing leaders in Science and Technology”
สร้างผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ


1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ในสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
2. ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
3. บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

เอกลักษณ์


“Producing leaders in Science and Technology”
สร้างผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตลักษณ์


สร้างสรรค์สิ่งใหม่ วิจัยพัฒนา บูรณาการความรู้ มุ่งสู่สากล
C : Creativity
G : Good leaders in Research
I : Integration & Internationalization

ค่านิยม


C – Commitment มุ่งมั่น พากเพียร ไม่เลือกงาน
H – Honesty ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
U – Unity สามัคคี มีวินัย เปิดใจกว้าง
L – Loyalty มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน
A – Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้
B – Benevolence เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ
H – Happiness นำพาความสุข พอเพียง พอใจ
O – Opportunity แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง
R – Research Excellence and Innovation สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
N – Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเป็นเลิศสู่ระดับสากล

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)