รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตค. 2562 ถึง 31 มีค. 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตค. 2561 ถึง 30 กย. 2562)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตค. 2560 ถึง 30 กย. 2561)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5