การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใส และเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งสามารถแบ่งระดับของการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนี้


ที่ ช่องทางการมีส่วนร่วม แนวทางการดำเนินการ การดำเนินงาน
1 การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นก้าวแรกของสถาบันที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมที่จะรับทราบข้อมูลในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านทางอีเมล์ และเว็บไซค์ของสถาบัน สถาบันฯ ได้จัดให้ทุกคนมีอีเมล์ และได้จัดทำเว็บไซค์ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน
2 การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้บุคลากรและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น เพือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
3 การร่วมเสนอแนะแนวทาง เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะทางที่จะนำไปสู่การดัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรว่าข้อมูลของทุกคนได้นำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของสถาบัน การจัดการประชุมคณะกรรมการในชุดต่างๆ ของสถาบัน และการประชุมของคณะกรรมการจัดหาร้านอาหารเปิดโอกาสให้บุคลากรและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เช่น คณาจารย์ บุคลลากร นักศึกษา เป็นต้น