Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:participation_opportunities [2019/03/15 07:16]
somsaktan created
oit:participation_opportunities [2019/03/27 10:28] (current)
panidaf
Line 1: Line 1:
 ====== การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ====== ====== การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ======
 +|<80%|100%:middle|>|
 +|สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใส และเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งสามารถแบ่งระดับของการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนี้|
 + \\
 +|<70%|5% 30% 40% 25%|20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle:middle|>|
 +|  ที่  |  ช่องทางการมีส่วนร่วม  |  แนวทางการดำเนินการ  |  การดำเนินงาน  |
 +|  1  |การให้ข้อมูลข่าวสาร  |เป็นก้าวแรกของสถาบันที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมที่จะรับทราบข้อมูลในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านทางอีเมล์ และเว็บไซค์ของสถาบัน  |สถาบันฯ ได้จัดให้ทุกคนมีอีเมล์ และได้จัดทำเว็บไซค์ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน |
 +|  2  |การรับฟังความคิดเห็น  |เป็นกระบวนการที่เปิดให้บุคลากรและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น เพือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  |การจัดทำ SWOT Analysis  เพื่อวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน |
 +|  3  |การร่วมเสนอแนะแนวทาง  |เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะทางที่จะนำไปสู่การดัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรว่าข้อมูลของทุกคนได้นำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของสถาบัน |การจัดการประชุมคณะกรรมการในชุดต่างๆ ของสถาบัน และการประชุมของคณะกรรมการจัดหาร้านอาหารเปิดโอกาสให้บุคลากรและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เช่น คณาจารย์ บุคลลากร นักศึกษา  |
 +
 + 
 +
 +