คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้เป็นแผนผังการทำงานในแต่ละตำแหน่งงาน โดยได้กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดทั้งได้จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) (เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะในการบริหารจัดการกระบวนงานของตนเองได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งจะทำให้งานของสถาบันฯ ในภาพรวมบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ของสถาบันฯ โดยในแต่ละตำแหน่งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามรายละเอียด ดังนี้

งานบริหารทั่วไป


ตำแหน่งคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)คู่มือการปฏิบัติงาน (Flow Chart)ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)
งานการเงินและบัญชีคำบรรยายลักษณะงานการเงินและบัญชีคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะคำบรรยายลักษณะงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะคู่มือการปฏิบัติงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ
งานพัสดุคำบรรยายลักษณะงานพัสดุคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานพัสดุ
งานโสตทัศนูปกรณ์คำบรรยายลักษณะงานโสตทัศนูปกรณ์คู่มือการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์
งานคอมพิวเตอร์คำบรรยายลักษณะงานคอมพิวเตอร์คู่มือการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
งานบริการสารสนเทศคำบรรยายลักษณะงานบริการสารสนเทศคู่มือการปฏิบัติงานบริการสารสนเทศตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานบริการสารสนเทศ
งานอาคารสถานที่คำบรรยายลักษณะงานอาคารสถานที่คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอาคารสถานที่
งานสารบรรณคำบรรยายลักษณะงานสารบรรณคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสารบรรณ
งานนโยบายและแผนคำบรรยายลักษณะงานนโยบายและแผนคู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานนโยบายและแผน

งานส่งเสริมวิชาการ


กลุ่มงานคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)คู่มือการปฏิบัติงาน (Flow Chart)ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)
งานบริการการศึกษา(ประสานการเรียนการสอน ABS&ET)คำบรรยายลักษณะงานการเงินและบัญชีคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
งานบริการการศึกษา(ประสานการเรียนการสอน CS และ การออกเอกสารทางการศึกษา)คำบรรยายลักษณะงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะคู่มือการปฏิบัติงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ
งานทะเบียนและประเมินผลคำบรรยายลักษณะงานพัสดุคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานพัสดุ
งานพัฒนาหลักสูตรคำบรรยายลักษณะงานโสตทัศนูปกรณ์คู่มือการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์
งานประกันคุณภาพการศึกษาคำบรรยายลักษณะงานคอมพิวเตอร์คู่มือการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
งานทุนการศึกษาคำบรรยายลักษณะงานบริการสารสนเทศคู่มือการปฏิบัติงานบริการสารสนเทศตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานบริการสารสนเทศ
งานบริการวิชาการคำบรรยายลักษณะงานอาคารสถานที่คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอาคารสถานที่
งานวิเทศสัมพันธ์คำบรรยายลักษณะงานสารบรรณคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสารบรรณ
งานธุรการและสารบรรณคำบรรยายลักษณะงานนโยบายและแผนคู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานนโยบายและแผน

ศูนย์การเรียนรู้


กลุ่มงานคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)คู่มือการปฏิบัติงาน (Flow Chart)ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ คำบรรยายลักษณะงานพัฒนาทรัพยากรฯ คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯ
งานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ คำบรรยายลักษณะงานบริการสารสนเทศฯ
คำบรรยายลักษณะงานบริการสารสนเทศฯ(ประชาสัมพันธ์)