Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:performance_standard [2020/05/13 12:23]
panidaf
oit:performance_standard [2020/05/13 12:28] (current)
panidaf
Line 1: Line 1:
 ====== คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ====== ====== คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ======
 |<80%|100%|>| |<80%|100%|>|
-|สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยสถาบันฯ ได้กำหนดภาระงาน แผนผังการทำงาน และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) (เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะในการบริหารจัดการกระบวนงานของตนเองได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งจะทำให้งานของสถาบันฯ ในภาพรวมบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ของสถาบันฯ โดยในแต่ละตำแหน่งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามรายละเอียด ดังนี้|+|สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้เป็นแผนผังการทำงานในแต่ละตำแหน่งงาน โดยได้กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดทั้งได้จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) (เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะในการบริหารจัดการกระบวนงานของตนเองได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งจะทำให้งานของสถาบันฯ ในภาพรวมบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ของสถาบันฯ โดยในแต่ละตำแหน่งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามรายละเอียด ดังนี้|
 \\ \\
 ^ตำแหน่ง^คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)^คู่มือการปฏิบัติงาน (Flow Chart)^ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)^ ^ตำแหน่ง^คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)^คู่มือการปฏิบัติงาน (Flow Chart)^ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)^