แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อใช้แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนิงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงในการต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ถึง 2565

  • กำหนดโครงสร้างในการดำเนินการ
  • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนัก และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
  • สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบาย คุณธรรม โปร่งใส
  • ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข


แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561-2565