Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:prevention_performance_report [2019/04/25 09:17]
somsaktan created
oit:prevention_performance_report [2020/05/26 08:10] (current)
somsaktan [รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561]
Line 1: Line 1:
 ====== รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ====== ====== รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ======
-{{:oit:prevention_performance_report:prevention_perfomance_report.pdf|รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561}}+===== รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ===== 
 +  * [[https://www.cra.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/สรุปโครงการประชุมวิชาการ-เรื่อง-บริหารงานอย่างไร-ให้ไร้ทุจริต.pdf|สรุปโครงการประชุมวิชาการ-เรื่อง-บริหารงานอย่างไร-ให้ไร้ทุจริต]] 
 +  * [[https://www.cra.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/สรุปผลโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ปี-2562.pdf|สรุปผลโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ปี-2562]] 
 +===== รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ===== 
 +  * {{:oit:prevention_performance_report:prevention_perfomance_report.pdf|รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561}}