รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

  • ติดตามการกำหนดโครงสร้างในการดำเนินการ
  • ติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนัก และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
  • ติดตามการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบาย คุณธรรม โปร่งใส
  • ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข


การดำเนินงานของสถาบัน

การเข้าร่วมดูงานที่ ปปช. เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต


เข้าร่วมดูงานที่ ปปช.เข้าร่วมดูงานที่ ปปช.เข้าร่วมดูงานที่ ปปช.

กฏระเบียบการปราบปรามการทุจริตจาก ปปช.