Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:prevention_progress_report [2019/04/26 08:34]
somsaktan [กฏระเบียบการปราบปรามการทุจริตจาก ปปช.]
oit:prevention_progress_report [2019/04/26 09:49] (current)
panidaf [การดำเนินงานของสถาบัน]
Line 6: Line 6:
 \\ \\
 ===== การดำเนินงานของสถาบัน ===== ===== การดำเนินงานของสถาบัน =====
-1.  การเข้าร่วมดูงานที่ ปปช. เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต+การเข้าร่วมดูงานที่ ปปช. เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
 |  {{:oit:prevention_progress_report:capture.png?800x400}}  | |  {{:oit:prevention_progress_report:capture.png?800x400}}  |
 \\ \\