แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน กำหนดความต้องการใช้พัสดุ การควบคุมการทำงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดความคุ้มค่า ความโปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดทั้งจัดให้มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดของแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดังนี้
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี พ.ศ.2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี พ.ศ.2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)