Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

oit:procurement_plan [2019/03/28 11:07]
jaturavitd
oit:procurement_plan [2020/05/19 08:28] (current)
jaturavitd
Line 2: Line 2:
 |<70%|50%>| |<70%|50%>|
 |สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน กำหนดความต้องการใช้พัสดุ การควบคุมการทำงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดความคุ้มค่า ความโปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดทั้งจัดให้มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดของแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดังนี้| |สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน กำหนดความต้องการใช้พัสดุ การควบคุมการทำงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดความคุ้มค่า ความโปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดทั้งจัดให้มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดของแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดังนี้|
 +|  {{:oit:procurement_plan:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_2563.pdf|แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี พ.ศ.2563}}  |
 |  {{:oit:procurement_plan:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_2562.pdf|แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี พ.ศ.2562}}  | |  {{:oit:procurement_plan:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_2562.pdf|แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี พ.ศ.2562}}  |
 |  {{:oit:procurement_plan:21032019151112.pdf|แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)}}  | |  {{:oit:procurement_plan:21032019151112.pdf|แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)}}  |
 |  {{:oit:procurement_plan:capture1.png|}}  | |  {{:oit:procurement_plan:capture1.png|}}  |