รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดทำรายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ ดังนี้


ที่ ประเด็นการประเมิน คะแนนความพึงพอใจ แบบสำรวจความพึงพอใจ
1 ความพึงพอใจในการพัฒนาตนเอง 3.51 แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาตนเอง
2 ความพึงพอใจต่อการบริการของงานส่งเสริมวิชาการ 3.51 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน
3 ความพึงพอใจต่อการบริการของงานบริหารงานทั่วไป 3.51 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน
4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ 3.51 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน
5 ความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภค และอาคารสถานที่ 3.51 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน
6 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบบริการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ 3.51 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน