มาตรฐานการให้บริการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตระหนักถึงการบริการที่มีความชัดเจน โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและตรงเวลา จึงได้กำหนดมาตรฐานการให้บริการของแต่ละงาน โดยจัดทำคู่มือ ขั้นตอนในการขอรับบริการ ตลอดทั้งแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ใช้เป็นแนวทางในการติดต่อประสานงาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้