ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการตามภาระกิจของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้


1. สถิติการรับและการสำเร็จของนักศึกษาของสถาบัน

สถิติการรับและการสำเร็จของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ (คน) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) จำนวนนักศึกษาคงอยู่
ABS CB ET รวม ABS CB ET รวม
ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก รวม ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก รวม
2556 12 5 6 2 4 2 31 4 6 8 1 4 3 26 68
2557 14 1 10 - 6 2 33 3 5 4 - 2 2 16 85
2558 11 2 5 1 5 4 28 5 4 5 - 4 2 20 93
2559 10 2 10 3 3 2 30 7 3 1 2 1 1 15 108
2560 (กค.61) 9 3 7 3 12 3 37 5 1 2 3 3 4 18 127
2561 11 4 5 7 5 2 34 5 2 1 - 1 - 9 152
รวม 67 17 43 16 35 15 193 29 21 21 6 15 12 104


2. สถิติของผลงานวิจัยตีพิมพ์ของสถาบัน

ฐานข้อมูล จำนวนบทความ h-index จำนวนการอ้างอิงทั้งหมด
ISI web of Science 57 2 18
Scopus 57 4 49


3. สถิติการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้

3.1 สถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

* จำนวน 13 ฐานข้อมูล (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

  • จาก สกอ. จำนวน 11 ฐานข้อมูล
  • บอกรับ จำนวน 2 ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล สถิติ หมายเหตุ
1. SciFinder Registration 17,922 CGI
2. Britannica the Encyclopedia 23,375 CGI
3. ABI/INFORM Collection 956 สกอ.
4. ACM Digital Library 51 สกอ.
5. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 3,746 สกอ.
6. ProQuest Dissertation & Theses Global 979 สกอ.
7. SpringerLink – Journal 7,805 สกอ.
8. Web of Science 2,412 สกอ.
9. American Chemical Society Journal (ACS) 16,215 สกอ.
10. Academic Search Complete 5,466 สกอ.
11. H.W. Wilson (12 Subjects) 26,857 สกอ.
12. Emerald Management (EM92) 32 สกอ.
13. EBSCO Discovery Service Plus Full Text 219,376 สกอ.
รวม 325,192 12 เดือน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61

3.2 สถิติการให้บริการยืมหนังสือของศูนย์การเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)จำนวน 402 เล่ม
ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)จำนวน 569 เล่ม
ปีงบประมาณ 2559 (มิ.ย.59-ก.ย.59)จำนวน 450 เล่ม
ปีงบประมาณ 2558 (มิ.ย.58-พ.ค.59)จำนวน 935 เล่ม
ปีงบประมาณ 2557 (มิ.ย.57-พ.ค.58)จำนวน 599 เล่ม
ปีงบประมาณ 2556 (มิ.ย.56-พ.ค.57)จำนวน 626 เล่ม
ปีงบประมาณ 2555 (มิ.ย.55-พ.ค.56)จำนวน 692 เล่ม
ปีงบประมาณ 2554 (มิ.ย.54-พ.ค.55)จำนวน 833 เล่ม
ปีงบประมาณ 2553 (มิ.ย.53-พ.ค.54)จำนวน 2412 เล่ม
ปีงบประมาณ 2552 (มิ.ย.52-พ.ค.53)จำนวน 1583 เล่ม

3.3 สถิติทรัพยากรสารสนเทศ

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม
ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม
จัดซื้อด้วยงบประมาณสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 138 283 51 57 40 48 40 50 49 92 25 39 52 80 - - 56 65 20 22 471 736
ได้รับวิทยานิพนธ์ CGI - - 9 27 21 56 21 21 25 25 31 31 14 14 - - 19 19 22 22 141 215
รวม 138 283 60 84 61 104 61 71 74 117 56 70 66 94 - - 56 84 42 44 612 951

3.4 จำนวนสมาชิกห้องสมุด

สถานะ จำนวน (คน)
CGI Faculty 7
CGI Staff 23
CGI Student 280
CRI Researcher 6
CRI Staff 159
CCC Staff 1
รวม 476