ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการตามภาระกิจของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้


1. สถิติการรับและการสำเร็จของนักศึกษาของสถาบัน

สถิติการรับและการสำเร็จของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ (คน) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) จำนวนนักศึกษาคงอยู่
ABS CB ET รวม ABS CB ET รวม
ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก รวม ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก รวม
2563 6 5 2 2 - 2 17 1 - 2 - - 1 4 163
2562 8 2 11 2 5 1 29 3 5 2 3 6 - 19 150
2561 11 4 5 7 5 2 34 7 5 3 4 2 - 21 140
2560 (กค.61) 9 3 7 3 12 3 37 5 1 2 3 3 4 18 127
2559 10 2 10 3 3 2 30 7 3 1 2 1 1 15 108
2558 11 2 5 1 5 4 28 5 4 5 - 4 2 20 93
2557 14 1 10 - 6 2 33 3 5 4 - 2 2 16 85
2556 12 5 6 2 4 2 31 4 6 8 1 4 3 26 68
รวม 67 17 43 16 35 15 193 29 21 21 6 15 12 104


2. สถิติของผลงานวิจัยตีพิมพ์ของสถาบัน

  • ผลงานตีพิมพ์ October 2018 - September 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 63) มีผลงานตีพิมพ์ทั้งสิ้น 54 ผลงาน
ฐานข้อมูล จำนวนบทความ h-index จำนวนการอ้างอิงทั้งหมด เอกสารอ้างอิง
Scopus 50 4 98
ISI web of Science 51 5 88


3. สถิติการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้

3.1 สถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  • จำนวน 12 ฐานข้อมูล
    • จาก สกอ. จำนวน 10 ฐานข้อมูล
    • CGI บอกรับ จำนวน 2 ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ
1. SciFinder-n 12,730 22,958 CGI
2. Britannica the Encyclopedia 38,256 42,541 CGI
3. ACM Digital Library 122 215 OHEC
4. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 3,652 1,102 OHEC
5. Web of Science 2,716 1,327 OHEC
6. ProQuest Dissertation & Theses Global 436 25 OHEC
7. SpringerLink – Journal 8,309 10,287 OHEC
8. American Chemical Society Journal (ACS) 18,541 7,874 OHEC
9. Academic Search Complete 6,745 2,664 OHEC
10. Emerald Management (EM92) 5 13 OHEC
11. Computer & Applied Sciences Complete (CASC) 3,382 2,224 OHEC
12. EBSCO Discovery Service Plus Full-Text
(ช่องทาง Single access เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆ)
193,232 12,052 OHEC
รวม 288,126 103,282

3.2 สถิติการให้บริการยืมหนังสือของศูนย์การเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) จำนวน 178 เล่ม
ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) จำนวน 213 เล่ม

3.3 สถิติทรัพยากรสารสนเทศ

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม
ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม
จัดซื้อด้วยงบประมาณสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 138 283 51 57 40 48 40 50 49 92 25 39 52 80 - - 56 65 20 22 24 82 22 47 537 887
ได้รับวิทยานิพนธ์ CGI - - 9 27 21 56 21 21 25 25 31 31 14 14 - - 19 19 22 22 34 34 29 29 226 300
รวม 138 283 60 84 61 104 61 71 74 117 56 70 66 94 - - 56 84 42 44 58 116 51 76 763 1,187

3.4 จำนวนสมาชิกห้องสมุด

สถานะ จำนวน (คน)
CGI Faculty 9
CGI Staff 24
CGI Student 305
CRI Researcher 6
CRI Staff 159
CCC Staff 1
รวม 504