ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการตามภาระกิจของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้


1. สถิติการรับและการสำเร็จของนักศึกษาของสถาบัน

สถิติการรับและการสำเร็จของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ (คน) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) จำนวนนักศึกษาคงอยู่
ABS CB ET รวม ABS CB ET รวม
ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก รวม ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก รวม
2561 11 4 5 7 5 2 34 5 2 1 - 1 - 9 152
2560 (กค.61) 9 3 7 3 12 3 37 5 1 2 3 3 4 18 127
2559 10 2 10 3 3 2 30 7 3 1 2 1 1 15 108
2558 11 2 5 1 5 4 28 5 4 5 - 4 2 20 93
2557 14 1 10 - 6 2 33 3 5 4 - 2 2 16 85
2556 12 5 6 2 4 2 31 4 6 8 1 4 3 26 68
รวม 67 17 43 16 35 15 193 29 21 21 6 15 12 104


2. สถิติของผลงานวิจัยตีพิมพ์ของสถาบัน

  • ผลงานตีพิมพ์ October 2018 - September 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 63) มีผลงานตีพิมพ์ทั้งสิ้น 54 ผลงาน
ฐานข้อมูล จำนวนบทความ h-index จำนวนการอ้างอิงทั้งหมด เอกสารอ้างอิง
Scopus 50 4 98
ISI web of Science 51 5 88


3. สถิติการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้

3.1 สถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

  • จำนวน 12 ฐานข้อมูล (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
    • จาก สกอ. จำนวน 10 ฐานข้อมูล
    • CGI บอกรับ จำนวน 2 ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล สถิติ หมายเหตุ
1. SciFinder-n 12,730 CGI
2. Britannica the Encyclopedia 38,256 CGI
3. ACM Digital Library 122 สกอ.
4. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 3,652 สกอ.
5. Web of Science 2,716 สกอ.
6. ProQuest Dissertation & Theses Global 436 สกอ.
7. SpringerLink – Journal 8,309 สกอ.
8. American Chemical Society Journal (ACS) 18,541 สกอ.
9. Academic Search Complete 6,745 สกอ.
10. Emerald Management (EM92) 5 สกอ.
11. Computer & Applied Sciences Complete (CASC) 3,382 สกอ.
12. EBSCO Discovery Service Plus Full-Text
(ช่องทาง Single access เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลอื่นๆ)
193,232 สกอ.
รวม 288,126 12 เดือน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

3.2 สถิติการให้บริการยืมหนังสือของศูนย์การเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) จำนวน 213 เล่ม

3.3 สถิติทรัพยากรสารสนเทศ

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม
ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม ชื่อ เล่ม
จัดซื้อด้วยงบประมาณสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 138 283 51 57 40 48 40 50 49 92 25 39 52 80 - - 56 65 20 22 24 82 515 840
ได้รับวิทยานิพนธ์ CGI - - 9 27 21 56 21 21 25 25 31 31 14 14 - - 19 19 22 22 34 34 197 271
รวม 138 283 60 84 61 104 61 71 74 117 56 70 66 94 - - 56 84 42 44 58 116 712 1,111

3.4 จำนวนสมาชิกห้องสมุด

สถานะ จำนวน (คน)
CGI Faculty 9
CGI Staff 24
CGI Student 305
CRI Researcher 6
CRI Staff 159
CCC Staff 1
รวม 504