แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อใช้แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติจริง ดังนี้


  • กำหนดโครงสร้างในการดำเนินการ
  • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนัก และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
  • สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบาย คุณธรรม โปร่งใส
  • ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข