Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

prevention_action_plan [2019/04/26 06:39]
somsaktan removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ====== 
-การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อใช้แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนิงาน ดังนี้ 
-===== ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ===== 
-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
-\\ 
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงในการต่อต้ำนกำรทุจริต 
-\\ 
-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบำย 
-\\ 
-ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
-\\ 
-ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
-===== แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ===== 
  
-  * กำหนดโครงสร้างในการดำเนินการ 
-  * จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนัก และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
-  * สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบาย คุณธรรม โปร่งใส 
-  * ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข 
-\\ 
-{{:prevention_action_plan:action_plan-61.pdf|แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561}}