Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

prevention_action_plan [2019/03/27 16:51]
panidaf
prevention_action_plan [2019/03/29 12:48] (current)
panidaf
Line 1: Line 1:
 ====== แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ====== ====== แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ======
-|การจัดท ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อใช้แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้|+|การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อใช้แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติจริง ดังนี้|
 \\ \\
-  * ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต +  * กำหนดโครงสร้างในการดำเนินการ 
-  * ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต +  * จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนัก และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
-  * ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย +  * สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบาย คุณธรรม โปร่งใส 
-  * ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก +  * ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข 
-  * ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต + 
-  * ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  +