รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

  • ติดตามการกำหนดโครงสร้างในการดำเนินการ
  • ติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนัก และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
  • ติดตามการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบาย คุณธรรม โปร่งใส
  • ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข