Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

prevention_progress_report [2019/04/26 06:40]
somsaktan removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ====== 
-  * ติดตามการกำหนดโครงสร้างในการดำเนินการ 
-  * ติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนัก และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
-  * ติดตามการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบาย คุณธรรม โปร่งใส 
-  * ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข 
-\\