Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

prevention_progress_report [2019/03/29 12:55]
panidaf
prevention_progress_report [2019/03/29 12:57] (current)
panidaf
Line 1: Line 1:
 ====== รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ====== ====== รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ======
-  * กำหนดโครงสร้างในการดำเนินการ +  * ติดตามการกำหนดโครงสร้างในการดำเนินการ 
-  * จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนัก และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ +  * ติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนัก และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
-  * สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบาย คุณธรรม โปร่งใส+  * ติดตามการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบาย คุณธรรม โปร่งใส
   * ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข   * ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข